Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
rozumiem
Widzimy się co WTOREK!
Łączy nas powiat
Kontakt 531 900 502  redakcja@glokalna.pl
Masz temat? Zadzwoń 691 275 725
Dzisiaj jest: 23 maja 2017, wtorek imieniny obchodzą: Emilia, Iwona

Plebiscyty

Ulubiony Sklep w Galerii Krotoszyńskiej

1 kwietnia rusza kolejna edycja Plebiscytu na Ulubiony Sklep w Galerii Krotoszyńskiej. Głosować będzie można do 21 kwietnia.

Na uczestników zabawy czekać będzie pięć wysokiej klasy tabletów, ufundowanych przez Galerię Krotoszyńską. Głosowanie sms-owe rozpoczyna się 1 kwietnia i potrwa do godz. 10.00 dnia 21 kwietnia.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać wiadomość tekstową pod nr 7148 o treści: GALERIA.NR i napisać krótką argumentację, np. GALERIA.34 Bardzo przystępne ceny. Jeden sms to koszt 1,23 z VAT.

Regulamin Konkursu Plebiscyt na Ulubiony Sklep w  Galerii Krotoszyńskiej

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Plebiscyt na Ulubiony Sklep w  Galerii Krotoszyńskiej” (zwanego dalej Konkursem).

§2.
Organizatorem Konkursu jest  Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN (zwana dalej Organizatorem).

 §3.

Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp. k. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

§4.

Czas trwania:
Konkurs trwa od godz. 24.00, od 01 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00, do 21 kwietnia 2017 r.

§5.

Udział w Plebiscycie mogą brać osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby powyżej 16. roku życia, jeśli wyraża na to zgodę opiekun prawny.

§6.
Uczestnikami Plebiscytu nie mogą być pracownicy Organizatora, Najemcy i Pracownicy Najemców Galerii Krotoszyńskiej (zatrudnieni na podstawie wszelkich umów cywilnoprawnych) oraz Członkowie ich najbliższej rodziny. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszych zasad konkursu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.

 GŁOSOWANIE

 §7.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie sms na wybrany przez Uczestnika Sklep. Sms należy wysłać pod numer 7148, w treści podając numer GALERIA.NR oraz podając argumentację wyboru – przykład:

GALERIA.19 Znakomita obsługa i markowe produkty.

 

§8.

Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę sms-ów.

 §9.
1 SMS ma 160 znaków (spacje są liczone jako znaki). 1 polski znak w SMS skraca go do 70 znaków. System przyjmie SMS składający się maksymalnie z 4 części (w przypadku dłuższych treści Operator może nie przesłać pełnego SMS)
Opłata za każdą kolejną część jest naliczana automatycznie przez Operatora GSM.

 §10.

1 sms = 1 głos (1,23 z VAT)

 §11.

By ubiegać się o nagrody należy wysłać sms z numerem wybranego sklepu i argumentacją, dlaczego uczestnik zagłosował na dany Sklep.

 §12.

By wyłonić zwycięzców Organizator powoła Kapitułę, która oceni pomysłowość uczestników pod kątem argumentacji  odnośnie ulubionego sklepu.

 §13.
Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej minimum 24 godz. przed uroczystym wręczeniem nagród, które odbędzie się 24 kwietnia 2016 r. na terenie Galerii Krotoszyńskiej.

 DANE OSOBOWE

§14.

Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 REKLAMACJE

 §15.
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§16.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

 §20.

Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie.

§21.

Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w Konkursie.
NAGRODY 
§22.
Nagrodami w konkursie jest 5 tabletów.

Fundatorem nagród jest Galeria Krotoszyńska.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
§23.

Warunkiem odbioru nagrody jest stawienie się po odbiór nagrody na uroczystość, która odbędzie się dnia 23 kwietnia o godz. 16:00 w Galerii Krotoszyńskiej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników nagroda przejdzie na kolejnego uczestnika.

ODBIÓR I PODATEK

 §24.

Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie protokołu odbioru nagrody, co jest równoznaczne z podaniem

wszystkich niezbędnych danych, jak: imię i nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zameldowania oraz

zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926). Tylko tak wypełnione i

podpisane dokumenty uważa się za ważne i uprawniające do odbioru nagrody.
§25.

1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.

2. Nie może również jej odsprzedać, oddać przez okres jednego roku od wygranej.

3. Zabronione jest także niszczenie, zaklejanie oraz usunięcie reklam znajdujących się na nagrodzie głównej.
4. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
§26.

Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Fundator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Fundatora.

§27.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28.

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

§29.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 §30.

Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

——————————————————————————————————————————————————–

II Plebiscyt „SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO”

Ruszyła druga edycja Plebiscytu SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2016 pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego, organizowanego przez naszą redakcję! Wybierzecie nie tylko SPORTOWCA ROKU, ale także TRENERA ROKU, KLUB ROKU oraz IMPREZĘ ROKU!

ORGANIZATORZY:

PARTNER STRATEGICZNY:

PARTNERZY:

Na naszej liście znajduje się 28 sportowców, 10 trenerów, 10 klubów i 10 imprez sportowych. Plebiscyt zakończy się Balem Sportowca.

————————-

Głosowanie potrwa do 15 marca 2017r., do godziny 23.59. Powiatowy Bal Sportu oraz Gala odbędą się 21 kwietnia 2017r. w Restauracji Leśniczówka.

————————-

UWAGA!! DLA GŁOSUJĄCYCH ATRAKCYJNE NAGRODY!

-  NAGRODA GŁÓWNA: Telewizor 50” Manta LED5003 FULL HD  o wartości 2000 zł ufundowany przez Energysped

- 2x Tablet Kiano Elegance 10.1 3G Dual SIM MTK8382/1GB/8GB/4.4, każdy o wartości 500 zł

- 2x bon na zakupy w hurtowni M-PARTNER, każdy o wartości 500 zł

- 1x Tablet Kiano Elegance 10.1 3G Dual SIM MTK8382/1GB/8GB/4.4 o wartości 500 zł, ufundowany przez Soft Komputery

- 1x Tablet Kiano Elegance 10.1 3G Dual SIM MTK8382/1GB/8GB/4.4 o wartości 500 zł, ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Krotoszynie

- Talon na usługi w kobylińskiej Cukierni Bajaderka o wartości 350 zł

- Talon na usługi w Gabinecie Fizjoterapii i Osteopatii mgr Bartłomiej Nowak o wartości 200 zł

- Karnet na dwa miesiące w Family Fit o wartości 300 zł

- Dwa talony na zabiegi, każdy o wartości 200 zł, ufundowane przez Gabinet masażu i usprawniania leczniczego Mariusz Walkowiak.

- Kurs językowy, o wartości 320 zł, ufundowany przez Leader School

- aktywny dzień w Parku Przygód – Piaski Szczygliczka dla dwóch osób wraz z kolacją o wartości 200 zł, ufundowany przez MK Event

Sponsorami nagród są także Galeria Krotoszyńska oraz firmy Daf-Mal, MK Event i W Starym Stylu, Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, Urząd Miasta Sulmierzyce, Urząd Miejski w Krotoszynie, Urząd Miejski w Kobylinie, Urząd Miejski w Zdunach. Partnerami są zespół muzyczny RAMMP oraz Akademia Piłkarska Reissa, a Partnerem Strategicznym jest firma Energysped.


JAK GŁOSOWAĆ?

Wyślij SMS pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści SPRT. lub KLB. lub TRN. lub IMP., podając numer kandydata według wzoru:

SPRT.31

KLB.31

TRN.31

IMP.31

Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!

Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 74567 (koszt 4,62 zł z VAT).

Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567 (koszt 7,38 zł z VAT).

REGULAMIN

1.Nazwa plebiscytu:
Plebiscyt będzie prowadzony pod nazwą

SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2016”.

W Kategoriach :

- Sportowiec Roku

- Trener Roku

- Klub Roku

- Impreza Sportowa Roku


2. Podmiotem urządzającym plebiscyt zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN” mająca siedzibę przy ul. Mały Rynek 13/10 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02.

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. Sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

ZASIĘG PLEBISCYTU

4. Plebiscyt odbędzie się na obszarze powiatu krotoszyńskiego.

5. Czas trwania plebiscytu.

Głosowanie w plebiscycie rozpoczyna się 16 stycznia 2017 r. godz. 12:00, zakończenie głosowania 15 marca 2017 r. godz.23:59.

DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy plebiscytu poprzez zgłoszenie udziału w plebiscycie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w plebiscycie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY PLEBISCYTU

7. Uczestnikiem plebiscytu, na warunkach określonych w regulaminie, może być w zależności od kategorii: sportowiec, trener, drużyna. organizator imprezy sportowej (z zastrzeżeniem pkt. 8 regulaminu), z obszaru powiatu krotoszyńskiego, który spełni warunki regulaminu.

8. Uczestnikami plebiscytu nie mogą być pracownicy:
- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
- firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

9. Wzięcie udziału w plebiscycie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu plebiscytu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

KOMISJA PLEBISCYTOWA

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu, Organizator powoła Komisję plebiscytową.

ZASADY PLEBISCYTU

11. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych na numer 72051 – 1 głos koszt 2,46 (z VAT), bądź na numer 74567 – 5 głosów, koszt 4,92 (z VAT) lub na numer 76567 – 10 głosów, koszt 7,38 zł (z VAT) w terminie do 15 marca 2017 r. do godz. 23.59.

12. Zgłoszenia do plebiscytu są przyjmowane i rejestrowane drogą elektroniczną (e-mail).

13. Pojemność SMS-a wynosi max. 160 znaków bez polskich czcionek. Hasło o większej pojemności spowoduje zwielokrotnieniem naliczonej opłaty za SMS-a

14. Po przyjęciu i zarejestrowaniu głosu każdy głosujący otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w głosowaniu.

15. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.

16. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

17. Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się podczas uroczystego Balu Sportowca a następnie na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN” oraz stronie internetowej www.glokalna.pl w terminie 14 dni od wyłonienia zwycięzców.

18. Organizator wyłączy dostęp do klasyfikacji online 10 godzin przed zakończeniem głosowania, tj. 15 marca 2017 r., o godz. 13.59.

19. Kryteria uczestnictwa;

- Sportowiec – osoba czynnie uprawiająca sport w 2016 r., urodzona ,bądź na stałe zamieszkała na terenie powiatu krotoszyńskiego

- Trener – osoba posiadająca uprawnienia trenerskie w dowolnej dyscyplinie sportu, szkoląca drużynę lub zawodnika z powiatu krotoszyńskiego w 2016 r.

- Klub – miejsce siedziby na terenie powiatu krotoszyńskiego

- Impreza sportowa – cykliczna bądź jednorazowa, która odbyła się w 2016 r. na terenie powiatu krotoszyńskiego.

20. Nagrody dla uczestników :

Tytuł oraz nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymają odpowiednio :

- Najlepszy Sportowiec 2016 r. – nagroda główna, oraz sportowcy zajmujący w głosowaniu miejsca od 2-10-nagrody dodatkowe

- Najlepszy Trener – nagroda główna oraz trenerzy zajmujący miejsca drugie oraz trzecie-nagrody dodatkowe

- Najlepszy Klub – nagroda główna oraz kluby zajmujące miejsca 2 i 3 –nagrody dodatkowe

- Impreza Sportowa – nagroda główna

21. Nagrody dla głosujących:

O nagrody będą mogli ubiegać się uczestnicy, którzy oddadzą minimum jeden głos w dowolnej kategorii i wyślą na adres redakcji (redakcja@glokalna.pl) maila z argumentacją wyboru do 15 marca, do godz. 23.59. W treści maila należy także podać numer telefonu, z którego oddano głos. Organizator powoła komisję, w skład której wejdą przedstawiciele GL KROTOSZYN, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie i Partnera Strategicznego – firmy Energysped. Spośród nadesłanych wypowiedzi komisja wybierze najciekawsze, których autorzy otrzymają nagrody.

22. Liczba nagród dla uczestników oraz ich forma zostaną opublikowane na stronie organizatora.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

23. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników plebiscytu od dnia rozpoczęcia plebiscytu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników plebiscytu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

24. Reklamacje rozpatruje Komisja plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn.

25. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do plebiscytu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z plebiscytu oraz za informacje ,które są umieszczone przez nieuwagę.

28. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

I Plebiscyt „Najlepszy Zawodnik Krotoszyn Open – Playarena”

22500 zawodników w ponad 80 miastach Polski. W tym gronie od 2009 roku jest także Krotoszyn. Mowa o najpopularniejszych rozgrywkach piłkarskich w powiecie krotoszyńskim – Playarenie. Na naszych łamach ruszamy z I plebiscytem na najlepszego gracza ligi!

Amatorskie rozgrywki Playareny mają na celu promowanie piłki nożnej. – Chcemy pokazać, że w futbol można grać, niezależnie od umiejętności, wieku czy płci. Dla większości z graczy każdy mecz jest świętem, na które czekają cały tydzień – oznajmia Robert Stawowy, jeden z założycieli PA.

W naszym mieście inauguracja ligi miała miejsce w 2009 roku. Wtedy to od marca do czerwca rozgrywany był pierwszy sezon, a mistrzem została ekipa A Seree Tee. - W kolejnych latach zgłaszało się do nas coraz więcej zespołów, które chciały dołączyć do ligi. Wyłoniliśmy następnych mistrzów – K.O, Czarną Mambę czy Pro-Met Koźmin Wielkopolski – mówi Marcin Klupa, pomysłodawca PA w Krotoszynie.

Niedawno rozpoczęła się IX edycja rozgrywek w Krotoszynie. Nad przebiegiem spotkań czuwają sędziowie. – Mamy pierwszą i drugą ligę ze sztywnym terminarzem oraz trzecią ligę open. Do tej ostatniej w każdej chwili mogą dołączać nowe ekipy – zaznacza M. Klupa.

Wraz z rozwojem PA w organizację rozgrywek włączają się nowe osoby. Obecnie nad przebiegiem piłkarskich zmagań czuwają R. Stawowy, M. Klupa, Mirosław Tuszyński, Jarosław Banaszek i Dominik Góral. – Playarena pozwoliła zmienić styl życia wielu ludzi. Tutaj poznaliśmy wiele wspaniałych osób, narodziły się przyjaźnie, które teraz możemy umacniać. Dodatkowo dzięki wysokim umiejętnościom piłkarskim spełniliśmy sportowe marzenia wielu osób w powiecie krotoszyńskim – podsumowuje R. Stawowy.

Zachęcamy do głosowania w naszym I Plebiscycie „Najlepszy Zawodnik Krotoszyn Open – Playarena”. Wszelkie informacje na temat tej zabawy znajdziecie na www.glokalna.pl/plebiscyty, gdzie będzie można także śledzić klasyfikację on-line.

Głosowanie potrwa do 15 czerwca 2017 roku, do godziny 23.59. Wkrótce poinformujemy naszych Czytelników, jakie nagrody czekać będą na głosujących w plebiscycie!

JAK GŁOSOWAĆ?

Wyślij SMS pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o treści PILKARZ., podając numer kandydata według wzoru:

PILKARZ.728

 Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!

Oddaj 3 głosy na swojego faworyta! Wyślij sms o tej samej treści na numer 72051 (koszt 2,46 zł z VAT).

Oddaj 10 głosów!Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567 (koszt 7,38 zł z VAT).

 

 Regulamin plebiscytu “Najlepszy Zawodnik Krotoszyn Open – Playarena”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa plebiscytu:

plebiscyt będzie prowadzony pod nazwą „Najlepszy Zawodnik Krotoszyn Open – Playarena”.

2. Podmiotem urządzającym plebiscyt zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca

„Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN” mający siedzibę przy ul. Mały Rynek 13/10 w Krotoszynie, o numerze

NIP 621-181- 14-02.

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu zapewnia Spółka BILD PRESSE

POLSKA sp. z o. o. sp. k. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

ZASIĘG PLEBISCYTU

4. Plebiscyt odbędzie się na obszarze powiatu krotoszyńskiego.

5. Czas trwania plebiscytu.

Głosowanie w plebiscycie rozpoczyna się od 09 września 2016 r., zakończenie głosowania 15 czerwca 2017 r.

DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy plebiscytu poprzez zgłoszenie udziału w plebiscycie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie

danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu przez organizatora, a także na

opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest

dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w

plebiscycie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom

przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o

ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY PLEBISCYTU

7. Uczestnikiem plebiscytu, na warunkach określonych w regulaminie, może być zawodnik ( z zastrzeżeniem pkt. 8

regulaminu ), zamieszkały na terytorium RP, który spełni warunki regulaminu.

8. Uczestnikami plebiscytu nie mogą być pracownicy:

- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

- firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

9. Wzięcie udziału w plebiscycie jest równoznaczne:

- z akceptacją regulaminu plebiscytu,

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

KOMISJA PLEBISCYTOWA

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny

prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu, Organizator powoła Komisję

plebiscytową.

ZASADY PLEBISCYTU

11. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych na numer 71051 – 1 głos koszt 1,23 (z VAT), bądź na

numer 72051 – 3 głosy, koszt 2,46 (z VAT) lub na numer 76567 – 10 głosów, koszt 7,38 zł (z VAT) w terminie do

15.06.2017 r. do godz. 23.59.

12. Zgłoszenia do plebiscytu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas

odbioru wiadomości SMS. Koszt sms to 1,23 zł.

13. Pojemność SMS-a wynosi max. 160 znaków bez polskich czcionek. Hasło o większej pojemności spowoduje

zwielokrotnieniem naliczonej opłaty za SMS-a.

14. Po przyjęciu i zarejestrowaniu głosu każdy głosujący otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w

głosowaniu.

15. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.

16. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

17. Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się na łamach „Gazety Lokalnej KROTOSZYN” oraz strony internetowej

www.glokalna.pl w terminie 14 dni od zakończenia głosowania.

18. 
Tytuł Najlepszy Zawodnik Krotoszyn Open – Play Areny otrzyma zawodnik, który uzyska największą liczbę

prawidłowo oddanych głosów w Konkursie do 15 czerwca 2017 r. do godz 23.59.

NAGRODY

19. Nagrodą dla zwycięskiego w plebiscycie Zawodnika jest prezentacja na łamach „Gazety Lokalnej KROTOSZYN”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU

20. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane na stronie www.glokalna.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia

głosowania.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

21. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników plebiscytu od dnia rozpoczęcia plebiscytu, najpóźniej w ciągu 7

dni od daty ogłoszenia wyników plebiscytu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą

uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

22. Reklamacje rozpatruje Komisja plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres

uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem

poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn.

23. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest

dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści

regulaminu.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do plebiscytu

nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone,

zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub

utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną

wykluczone z plebiscytu oraz za informacje ,które są umieszczone przez nieuwagę.

26. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie

przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi

dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

 

Archiwum plebiscytów