Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped

Weź udział w KONKURSIE WALENTYNKOWYM!

2018-01-12
[flexy_breadcrumb]
Weź udział w KONKURSIE WALENTYNKOWYM!

Dziś ruszył KONKURS WALENTYNKOWY, który organizujemy wespół z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zabawa zakończy się 9 lutego. Do wygrania są atrakcyjne nagrody.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 2 lutego przesłać zdjęcie samochodu z logotypem PGKiM na adres redakcja@glokalna.pl, a w treści wiadomości wpisać adresy dwóch siedzib PGKiM w Krotoszynie. 2 lutego opublikujemy wszystkie zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem autora na naszym Facebooku. Wygra 13 osób, których zdjęcia zdobędą największą liczbę lajków. Wyniki ogłosimy 9 lutego na Facebooku i portalu www.glokalna.pl, 13 lutego na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN.

Jakie są nagrody? Do wygrania jest tablet ufundowany przez PGKiM. Restauracje Pod Szyszkami, Antrejka, Kamienica, Leśniczówka oraz Impuls sprezentują romantyczne kolacje dla pięciu par. Od KOK-u sześć par otrzyma podwójne bilety do kina Przedwiośnie w Krotoszynie. Sesję zdjęciową dla zakochanej pary ufundowało studio FotoSebol.

KINGA KOSTKA

Regulamin Konkursu Walentynkowego, organizowanego we współpracy z PGKiM

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Konkurs Walentynkowy”.

2. Podmiotem organizującym akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad S.C., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, z siedzibą przy ul. Mały Rynek 13/10 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02.

3. Zasięg akcji:

Akcja odbędzie się na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, portalu www.glokalna.pl oraz portalu społecznościowym Facebook.

4. Czas trwania akcji:

Akcja rozpoczyna się 12 stycznia 2018 r., zakończenie akcji 9 lutego 2018 r. o godz. 14.00.

DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem akcji przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia akcji i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Laureatami akcji nie mogą być:

– pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)

7. Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne:

– z akceptacją regulaminu akcji,

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w akcji.

KOMISJA

8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, organizator powoła komisję. W jej skład wejdzie 2 przedstawicieli organizatora oraz 1 przedstawiciel sponsorów.

ZASADY AKCJI

9. Aby wziąć udział w akcji, należy w czasie od 12 stycznia 2018 godz. 15.00 do 2 lutego 2018 godz. 14.00 przesłać zdjęcie samochodu z logotypem PGKiM wraz z dwoma adresami siedzib PGKiM w Krotoszynie na adres: redakcja@glokalna.pl. Wszystkie nadesłane zdjęcia udostępnimy na Facebooku z imieniem i nazwiskiem autora. Zbieranie lajków odbędzie się od 2 lutego 2018 do 9 lutego 2018 do godz. 14.00. Wygra 13 zdjęć z największą liczbą lajków.

NAGRODY

10. Nagrodami dla zwycięzców akcji są: 1 tablet ufundowany przez PGKiM, 5 kolacji dla dwóch osób, ufundowanych przez restauracje: Pod Szyszkami, Antrejka, Kamienica, Leśniczówka oraz Impuls, 6 podwójnych zaproszeń do Kina Przedwiośnie, ufundowanych przez KOK, oraz 1 sesja zdjęciowa, ufundowana przez studio FotoSebol. Jeden uczestnik może zdobyć jedną nagrodę.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

11. Wyniki akcji zostaną opublikowane na fanpage’u GL KROTOSZYN, na www.glokalna.pl 9 lutego 2018 roku oraz na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN 13 lutego 2018 roku.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

13. Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Wielkopolska Squad s.c. ul. Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn.

14. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

Fines
Impuls
BETA
Krajowe Centrum Dopłat

Ankieta

Czy rok 2018 upłynie przede wszystkim pod znakiem:

Zobacz wyniki głosowania

Loading ... Loading ...