Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
E-paka
Duży baner na środku

Wyniki szpitala na sinusoidzie

2019-07-08
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Wyniki szpitala na sinusoidzie
Wyniki szpitala na sinusoidzie

W czerwcu podczas posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Krotoszyńskiego oraz Rady Miejskiej w Krotoszynie Krzysztof Kurowski, dyrektor szpitala, przedstawił samorządowcom sprawozdanie z działalności SP ZOZ w roku 2018.

 

Na wstępie zaprezentowana została sytuacja szpitali w naszym województwie w pierwszym kwartale obecnego roku, opracowana przez Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych.

Krotoszyńska placówka na początku 2018 r. była w ustabilizowanej sytuacji finansowej. W ubiegłym roku kontynuowano rozpoczęte w 2016 działania restrukturyzacyjne, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego zakresu świadczonych usług medycznych. Dyrektor Kurowski przypomniał, że w latach 2013-2015, a więc przed rozpoczęciem procesu restrukturyzacji, szpital osiągał każdego roku ujemne wyniki finansowe, zaś w dwóch kolejnych latach, gdy trwała restrukturyzacja, rezultaty były dodatnie.

Udało się m.in.: w czwartym kwartale 2016 uzyskać zdolność do spłaty zadłużenia, od stycznia 2018 uruchomić proces korekty wynagrodzeń dla większości grup pracowniczych i świadczeń socjalnych o kwotę przynajmniej 800 000 zł, zaplanować zysk w 2018 i tym samym uzyskać trend przedsiębiorstwa dochodowego, utrzymać na minimalnym poziomie okres przeterminowania zadłużenia bieżącego, realizować we własnym zakresie zakup niezbędnego sprzętu i inwestycji remontowych na ponad 1 mln zł, zaplanować pozyskanie kilkumilionowych dotacji unijnych przy pokryciu udziału własnego środkami SP ZOZ.

Dyrektor szpitala przypomniał także o zakupie nowego sprzętu medycznego w ramach dwóch projektów unijnych: „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości usług i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego” oraz „Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SP ZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny”. Dzięki darowiźnie od firmy MAHLE Polska (500 000 zł), współfinansowaniu gmin powiatu krotoszyńskiego oraz samego powiatu (300 000 zł) i wkładu własnego szpitala (200 000) nabyty został nowoczesny aparat RTG typu Telekomando.

Łącznie na zakup sprzętu w ubiegłym roku przeznaczono 7 045 119,85 zł, przy czym aż 5 263 332,00 zł to pozyskane środki zewnętrzne. – Zakupiony sprzęt już służy naszym pacjentom. Pozyskaliśmy go jednak z myślą o korzystaniu z niego również po zakończeniu rozbudowy szpitala – powiedział K. Kurowski.

Pierwotny plan finansowy na 2018 rok zakładał uzyskanie dodatniego wyniku finansowego na poziomie 52 939 zł. Po korekcie, na początku 2018, okazało się jednak, że strata wynieść może 213 300 zł. W pierwszym półroczu plan finansowy realizowany był zgodnie z założeniami.

Drugie półrocze to zdarzenia, na które dyrekcja szpitala nie miała wpływu, a których konsekwencją było pogorszenie się wyniku finansowego na koniec 2018. Część z nich miała charakter ogólnopolski – systemowy – i odbiła się negatywnie na kondycji finansowej zdecydowanej większości szpitali powiatowych w Polsce.

Dyrektor Kurowski wyjaśnił, że SP ZOZ w Krotoszynie, jako placówka działająca w ramach tzw. sieci szpitali, ma kontrakt ryczałtowy na działalność większości swoich oddziałów (anestezjologia, kardiologia, ortopedia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria). Ową sieć wprowadzono 1 października 2017, a umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia krotoszyński szpital podpisał na 4 lata. Gwarantuje ona finansowanie na nowych zasadach, minimalizuje jednak możliwości działań menadżerskich, zmierzających do zwiększania kontraktu w tych procedurach medycznych, jakie obejmuje ryczałt. Problem jednak w tym, że w pierwszym okresie funkcjonowania umów ryczałtowych w ramach sieci szpitali wartość kontraktów oszacowana została na podstawie danych z 2015. Nie uwzględniano więc wzrastających kosztów związanych z pracą personelu czy zakupami leków, mediów, energii elektrycznej, paliwa itp.

W kwietniu tego roku NFZ zwiększył wysokość kontraktów realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych oraz chirurgii ogólnej dla szpitali powiatowych z sieci szpitali. SP ZOZ w Krotoszynie szacował, że uzyska dodatkowo 1,5 mln zł na 2019, a otrzymał 1 195 400 zł w transzach miesięcznych.

W ubiegłym roku doszło też do ogólnopolskich zmian w systemie wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia, w konsekwencji których wzrosły pensje pielęgniarek i położnych. Takimi podwyżkami, gwarantowanymi i wdrożonymi w życie przez Ministerstwo Zdrowia, nie zostali jednak objęci pozostali pracownicy szpitala, co wywołało ich niepokój i niezadowolenie.

W marcu i kwietniu dyrekcja szpitala prowadziła rozmowy z przedstawicielami dwóch związków zawodowych: Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Krotoszynie i Terenową Organizacją Związkową nr 89 Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii przy SP ZOZ w Krotoszynie. W efekcie dla 273 osób wynegocjowano dodatek do wynagrodzenia w wysokości 300-450 zł miesięcznie.

Aby zrealizować postulaty związkowców, szpital zamierza zaciągnąć kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości około miliona złotych. To oczywiście niekorzystnie wpłynie na wynik finansowy w tym roku i latach następnych. Jak podkreślił K. Kurowski, krotoszyńska placówka jest jednym z nielicznych szpitali, które zdecydowały się na wprowadzenie dodatków choć w części zwiększających uposażenie pracowników. Niemniej jednak jest to rozwiązanie tymczasowe, tj. w oczekiwaniu na systemowe, rządowe podwyżki dla pracowników służby zdrowia.

Rok 2018 dla szpitala zamknął się stratą 1 224 777,89 zł. Gdyby jednak dodać do tego roczną wartość kosztów amortyzacji posiadanego sprzętu, wynik byłby dodatni i wyniósłby 2 914 413 zł. Dyrektor szpitala zauważył, iż ujemny wynik za rok 2018 i tak jest mniejszy od każdego z lat 2013-2015.

K. Kurowski zaznaczył, że dla prawidłowego i coraz lepszego działania SP ZOZ w Krotoszynie konieczne jest jak najszybsze zakończenie prac budowlanych w nowo powstającej części szpitala przy ul. Mickiewicza. – Bez tej inwestycji, bez nowego szpitala nie będziemy mogli funkcjonować. Czekamy więc na ten moment, kiedy rozpoczniemy przenosiny do nowo powstałych części budynku – stwierdził szef krotoszyńskiego szpitala.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Sorry, there are no polls available at the moment.
Słoneczna
Jumbonet
Jarmużek
Wojno
M-partner
Matyla