Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ADOMIX

Dom Twoich marzeń

2022-04-26
Dom Twoich marzeń
COT

Już 16 kwietnia rusza konkurs „Dom Twoich marzeń” organizowany przez firmę F.H.U. Beata Krzekotowska-Wyzuj Innowacyjne Finanse. Do wygrania tablet o wartości 700 zł!

Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Wystarczy w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu „Innowacyjne Finanse” umieścić zdjęcie pracy przedstawiającej projekt wymarzonego domu. Technika wykonania pracy jest dowolna, może być to praca 3 d w formie makiety, rysunek kredkami lub farbami.  Liczy się kreatywność i innowacyjne podejście do tematu.  Do wygrania wspaniałe nagrody! Zapraszamy do wspólnej zabawy!

(lt)

Zapoznajcie się z regulaminem konkursu!

Regulamin Konkursu
„Dom Twoich marzeń”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Akcji:
Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Dom Twoich marzeń”
2. Podmiotem organizującym Akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Ogrodowskiego 1c/3 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02, a Partnerem i Fundatorem Nagród, Przedsiębiorstwo F.H.U. Beata Krzekotowska-Wyzuj „Innowacyjne Finanse”, znajdujące się w Bułakowie 46a, NIP 696-181-44-74.
ZASIĘG AKCJI
3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na nośnikach GL KROTOSZYN.
4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 26 kwietnia 2022r., o godz. 10.00
i potrwa do 17 maja 2022r., do godz. 15.00.
Po zakończeniu Akcji Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych zdjęć pod postem konkursowym i wyłoni Laureatów Akcji.
DANE OSOBOWE
5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
6. Laureaci zobowiązani są do dostarczenia swojej pracy konkursowej na ceremonię wręczenia nagród oraz zrzekają się do niej praw autorskich na rzecz Organizatora i Fundatora, wyrażając stałą (tzn. bezterminową) zgodę na publikowanie pracy lub jej elementów w rozmaitych przekazach (np. Social Media).
Laureat udziela tym samym Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa do wielokrotnego wykorzystywania pracy.
UCZESTNICY KONKURSU
7. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia
– Konkurs skierowany jest dla wszystkich chętnych, zamieszkałych na terenie Polski.
8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:
– z akceptacją Regulaminu Akcji
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie
– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagród
– wyrażeniem zgody na publikację wizerunku (poprzez skorzystanie ze zdjęcia konkursowego i/lub poprzez skorzystanie ze zdjęć i materiałów stworzonych podczas ceremonii wręczania nagród) w materiałach reklamowych marki F.H.U. Beata Krzekotowska-Wyzuj „Innowacyjne Finanse”oraz Wielkopolska Squad s.c. bez limitów czasu (tj. na stałe)
9. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn., że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

ZASADY AKCJI
10. Aby wziąć udział w Akcji należy w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu „Innowacyjne Finanse” umieścić zdjęcie wykonanej pracy, przedstawiającej projekt wymarzonego domu. Technika wykonania prac jest dowolna (np. farby, kredki, projekt 3d ).
Liczy się kreatywność, innowacyjność i ciekawy sposób wykonania. W komentarzu należy zamieścić imię i wiek wykonawcy pracy plastycznej.
W celu wyłonienia Zwycięzcy, Organizator powoła Komisję Konkursową, która wytypuje najlepsze zdaniem Komisji prace.
NAGRODY
11. Nagrody dla Zwycięzców:
Twórcy najciekawszych i najbardziej innowacyjnych projektów domu otrzymają:
* I miejsce tablet o wartości 700 zł, ufundowany przez F.H.U. Beata Krzekotowska-Wyzuj „Innowacyjne Finanse”
* II miejsce voucher na konsultację dietetyczną z badaniem składu masy ciała o wartości 150 zł, ufundowany przez dietetyka Piotra Kaźmierczaka
* III i IV miejsce voucher na usługi fotograficzne o wartości 100 zł każdy, ufundowane przez Fotosebol StudioV24
* V i VI miejsce zabawki ufundowane przez firmę Kamix o wartości 50 zł każda

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI
12. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, oraz na portalu społecznościowym Facebook.
13. Laureaci o wygranej i terminie wręczenia nagród zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
*Brak reakcji Laureata w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników akcji będzie skutkować przekazaniem nagrody innej osobie.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
14. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
15. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Ogrodowskiego 1c/3, 63-700 Krotoszyn.
16. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

YouTube

Archiwum
VADEMECUM
BGP
Dietetyk Kaźmierczak
JARANET A
JARANET b
Bubble Painter
IMPULS ZDUNY
ZAKOCHANY W DREWNIE
BHP RABENDA
PROFAL
MATYLA
Eltom-bud
TK DACHY
Jarmużek
INNOWACYJNE FINANSE
LAGUNA
BETA
IGLOO
Oring
KLIMA-PARTNER
Zajączek
Pro-Home4You