Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Kaczmarek
Wojno
Duży baner na środku

Plebiscyt “Ulubiony Proboszcz Powiatu Krotoszyńskiego 2018”

2018-11-02
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. Plebiscyt “Ulubiony Proboszcz Powiatu Krotoszyńskiego...
Plebiscyt “Ulubiony Proboszcz Powiatu Krotoszyńskiego 2018”
Media sort baner w tekstach

Dziś, tj. 2 listopada, ruszyła siódma edycja naszego Plebiscytu na Ulubionego Proboszcza Powiatu Krotoszyńskiego w 2018 roku. Ta zabawa cieszy się wielką popularnością wśród naszych Czytelników.

Na naszej liście znajduje się 27 proboszczów z terenu powiatu krotoszyńskiego. Zachęcamy do głosowania, które potrwa do 30 listopada.

Laureata plebiscytu poznamy o północy 30 listopada 2018. Wtedy to nasza zabawa dobiegnie końca. Klasyfikację on-line można śledzić przez całą dobę na: www.glokalna.pl

Jak głosować?

Wyślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o treści PROBOSZCZ., podając numer kandydata według wzoru: PROBOSZCZ.28

Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!

Oddaj 3 głosy na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 72051 (koszt 2,46 zł z VAT).

Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567 (koszt 7,38 zł z VAT).

(RED)

Regulamin plebiscytu “Ulubiony Proboszcz Powiatu Krotoszyńskiego”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa plebiscytu:
plebiscyt będzie prowadzony pod nazwą „Ulubiony Proboszcz Powiatu Krotoszyńskiego”.
2. Podmiotem urządzającym plebiscyt zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, mającej siedzibę przy ul. Mały Rynek 13/10 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02.

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp. k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

ZASIĘG PLEBISCYTU

4. Plebiscyt odbędzie się na obszarze powiatu krotoszyńskiego.

5. Czas trwania plebiscytu.

Głosowanie w plebiscycie rozpoczyna się 2 listopada 2018 roku, zakończenie głosowania – 30 listopada 2018 r, o godz. 23.59.

DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy plebiscytu poprzez zgłoszenie udziału w plebiscycie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w plebiscycie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY PLEBISCYTU

7. Uczestnikiem plebiscytu, na warunkach określonych w regulaminie, może być ksiądz (z zastrzeżeniem pkt. 8 regulaminu ), z obszaru powiatu krotoszyńskiego, który spełni warunki regulaminu.

8. Uczestnikami plebiscytu nie mogą być pracownicy:
– Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

9. Wzięcie udziału w plebiscycie jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu plebiscytu,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

KOMISJA PLEBISCYTOWA

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu, Organizator powoła Komisję plebiscytową.

ZASADY PLEBISCYTU

11. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów nadesłanych na numer 71051 – 1 głos koszt 1,23(z VAT), bądź na numer 72051 – 3 głosy, koszt 2,46(z VAT) lub na numer 76567 – 10 głosów, koszt 7,38 zł(z VAT) w terminie do 30 listopada 2018 r. do godz. 23.59.
12. Zgłoszenia do plebiscytu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS. Koszt sms to 1,23 zł.
13. Pojemność SMS-a wynosi max. 160 znaków bez polskich czcionek. Hasło o większej pojemności spowoduje zwielokrotnieniem naliczonej opłaty za SMS-a
14. Po przyjęciu i zarejestrowaniu głosu każdy głosujący otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w głosowaniu.

15. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.

16. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
17. Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się na łamach „Gazety Lokalnej KROTOSZYN” oraz stronie internetowej www.glokalna.pl w terminie 14 dni od zakończenia głosowania.

18. 
Tytuł Ulubiony Proboszcz Powiatu Krotoszyńskiego otrzyma proboszcz, który uzyska największą liczbę
 prawidłowo oddanych głosów w konkursie do 30 listopada do godz. 23.59.

NAGRODY

19. Nagrodą dla zwycięskiego w plebiscycie proboszcza jest prezentacja na łamach „Gazety Lokalnej KROTOSZYN”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU

20. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane na stronie www.glokalna.pl w terminie do 14 dni od dnia zakończenia głosowania.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

21. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników plebiscytu od dnia rozpoczęcia plebiscytu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników plebiscytu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

22. Reklamacje rozpatruje Komisja plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn.

23. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do plebiscytu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z plebiscytu oraz za informacje ,które są umieszczone przez nieuwagę.

26. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

YouTube

energy sped
Jumbonet
M-Partner
Zuziak
APR
Phone Spa
daf-mal
Lombard Smok
Intermarche
Archiwum
BGP
MediaSort
Lesniczowka
Kiki Car Care
E-paka
Eltom-bud
Kostka
KUK
Jarmużek
Pod Szyszkami
Robstal