Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Rolki u Norki ruszają z konkursem!

2021-08-05
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Nasze akcje
  4. /
  5. Rolki u Norki ruszają...
Rolki u Norki ruszają z konkursem!
DAF-MAL

Od jakiegoś czasu przy ul. Koźmińskiej działa punkt z lodami tajskimi Rolki u Norki. Dziś startuje konkurs, w którym wygrać będzie można vouchery do lodziarni.

Rolki u Norki to lodziarnia, która funkcjonuje w Krotoszynie od niedawna. Usytuowany przy ul. Koźmińskiej 36 ogródek zachęca do odpoczynku po pracy czy spędzenia czasu z rodziną. Lodziarnia serwuje głównie lody tajskie. Są to lody wytwarzane specjalną metodą. Ich produkcja polega na wylaniu masy śmietankowej i dodaniu różnego rodzaju dodatków na płytę mrożącą. Lody wyrabia się za pomocą dwóch ,,szpachelek”, którymi chłodzoną masę rozsmarowuje się na płycie, a następnie zbiera zmrożone ruloniki lodów. Bardzo ważne jest to, że klient wybiera sam spośród wielu możliwości smak swojego deseru. Dodatki do masy śmietankowej można łączyć wedle uznania. Niezwykle ciekawe, szczególnie dla najmłodszych gości jest to, że lody produkowane są na oczach klienta. Lody to jednak nie wszystko. Rolki u Norki oferują również kawę oraz różnego rodzaju ciasta.
Z okazji niedawnego otwarcia lodziarnia postanowiła zorganizować konkurs. Akcja potrwa od jutra (tj. od piątku, od godz. 9.00) do 11 sierpnia, do godz. 15.00. Aby wziąć udział w zabawie należy w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu Norki u Rolki (www.facebook.com/rolkiunorki) dodać własne zdjęcie lub zdjęcie przedstawiające siebie z osobami ze wspólnego gospodarstwa domowego (np. dzieci, małżonek, babcia) i zbierać pod nim lajki. Aż dziesięcioro autorów fotografii, którzy uzyskają największą ilość polubień, otrzyma vouchery dla trzech osób na lody i kawę.

Zachęcamy do zabawy i odwiedzania lodziarni Rolki u Norki.

FOTKI W KOMENTARZACH DODAJECIE NIE NA FANIE GLK, A POD POSTEM KONKURSOWYM NA www.facebook.com/rolkiunorki

(LENA)

Regulamin Konkursu „Lody tajskie, wrażenia rajskie!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Lody tajskie, wrażenia rajskie!”

2. Podmiotem organizującym Akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181- 14-02, a Partnerem i Fundatorem Nagród jest Marka Rolki u Norki, umiejscowiona w Krotoszynie przy ul. Koźmińskiej 36 (NIP 621 132 19 45)

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na nośnikach GL KROTOSZYN.

4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 6 sierpnia 2021 o godz. 9.00, zakończenie Akcji – 11 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00.

DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Uczestnicy muszą być mieszkańcami powiatu krotoszyńskiego. W przypadku braku zgodności z tym punktem Regulaminu, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

7. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook (w przypadku osób nieletnich, ich rodzic lub opiekun prawny musi posiadać profil na portalu Facebook), które są autentycznymi postaciami, tzn., że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:

– z akceptacją Regulaminu Akcji

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie

– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i materiałów multimedialnych związanych z odbiorem i konsumpcją nagrody na facebookowych profilach oraz innych nośnikach medialnych (gazeta, portal, Social Media, etc.) należących do Organizatora oraz Fundatora bez limitów czasu (tj. na stałe)
– wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Laureata i osób nagrodzonych (poprzez skorzystanie ze zdjęcia konkursowego i/lub poprzez skorzystanie ze zdjęć i materiałów stworzonych podczas ceremonii wręczania nagród) w materiałach reklamowych Organizatora oraz Fundatora bez limitów czasu (tj. na stałe)
– z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika akcji przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do celów organizacji i przebiegu konkursu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, mająca siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”) włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na wszelkich nośnikach należących do Organizatora Konkursu.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą nasi upoważnieni pracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zaangażowania w Konkursie. Podanie imienia i nazwiska jest warunkiem koniecznym w celu przekazania nagrody zwycięzcom.

ZASADY
9. Aby wziąć udział w Akcji, należy w komentarzu pod postem konkursowym na profilu facebookowym – Rolki u Norki (www.facebook.com/rolkiunorki) – zamieścić zdjęcie z własnym wizerunkiem (zdjęcie musi należeć do właściciela profilu, z którego je opublikowano). Zdjęcie może zawierać także wizerunek osób z najbliższej rodziny (np. członków wspólnego gospodarstwa domowego, np. dziecko, małżonek), lecz opublikowanie wizerunku osób trzecich nie jest warunkiem uczestnictwa w Akcji oraz sprawia, że Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za samodzielną publikację wizerunku tych osób. Zdjęcia nie mogą zawierać aktów związanych z przemocą wobec ludzi i zwierząt, seksem, religią, polityką. Nie mogą prowokować do negatywnych myśli i czynów związanych z przynależnością rasową, handlem bronią, narkotykami i innymi używkami. Za zamieszczenie na zdjęciu osób trzecich odpowiada zamieszczający fotografię. O wygranej będzie decydowała ilość reakcji pod danym komentarzem.
Zdjęcia można zamieszczać od 6 sierpnia 2021r., od godz. 9.00 do 11 sierpnia 2021r., do godz. 15.00. W momencie zakończenia Akcji, Organizator dokona archiwizacji (screeny) materiałów konkursowych i w ciągu 24 godzin od zakończenia Akcji zaprezentuje wyniki zgodne ze stanem na godzinę 15.00, dnia 11 sierpnia 2021r.

10. Regulamin Akcji będzie dostępny przez cały czas jej trwania na www.glokalna.pl.

11. Każdy z Uczestników może zamieścić tylko jedną fotografię.
12. Zamieszczenie fotografii jest równoznaczne – czyli rozumiane jest – jako oświadczenie Uczestnika, iż jest On w posiadaniu pełni praw do fotografii i nie ciążą na niej żadne obciążenia pod kątem osób i podmiotów trzecich (zwłaszcza pod kątem praw własności oraz wizerunku).

NAGRODY

13. Nagrodami dla Zwycięzcy są:
*10 potrójnych zaproszeń do baru Rolki u Norki na lody tajskie oraz kawę o wartości 55 zł każde

Nagrody należy zrealizować do 15 września 2021r., nie mogąc ich cedować na inne osoby bez wcześniejszego porozumienia z Fundatorem.
Lista Laureatów zostanie opublikowana na www.facebook.com/rolkiunorki, a do odbioru nagrody uprawnia znalezienie się na niej oraz – w momencie realizacji nagrody – rozpoznanie przez Fundatora osoby ze zwycięskiego zdjęcia, która musi być tą samą, która pojawiła się fizycznie, by odebrać nagrodę.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

14. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na łamach na portalu społecznościowym Facebook.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
15. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

16. Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

17. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud