Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Kaczmarek
Wojno
Duży baner na środku

SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2017

2018-01-05
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2017
SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2017
Leniwiec tekst

Dziś ruszyła trzecia edycja Plebiscytu SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2017 pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego, organizowanego przez naszą redakcję! Wybieracie jak zawsze SPORTOWCA ROKU, ale także SPORTOWĄ IMPREZĘ ROKU oraz – co jest nowością – SPORTOWĄ OSOBOWOŚĆ ROKU!

Na naszej liście znajduje się 15 sportowców, 15 osobowości sportowych i 3 imprezy sportowe. Plebiscyt zakończy się Sportową Galą, w trakcie której nagrodzimy także SPORTOWĄ NADZIEJĘ POWIATU. Tego wyboru dokona kapituła, powołana przez starostę krotoszyńskiego. Znajdą się w niej przedstawiciele lokalnych mediów oraz osoby z poszczególnych gmin, zajmujące się sportem. Dla SPORTOWEJ NADZIEI POWIATU starosta krotoszyński ufunduje roczne stypendium.

Głosowanie potrwa do 18 lutego, do godziny 23.59. UWAGA – dla głosujących przewidujemy atrakcyjne nagrody – szczegóły wkrótce!

Regulamin PLEBISCYTU dostępny jest na www.glokalna.pl. Klasyfikację on-line można śledzić przez cały czas na: http://www.glokalna.pl/rusza-sportowy-plebiscyt/.

(ANKA)

JAK GŁOSOWAĆ?

Wyślij SMS pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści SPRT. lub OSB. lub IMP., podając numer kandydata według wzoru:

SPRT.16

OSB.16

IMP.4

Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!

Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).

Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567 (koszt 7,38 zł z VAT).

ODDAJ GŁOS W TRZECH KATEGORIACH

PARTNERZY i SPONSORZY:

                                                        

                                     

                                      

                                      

                                                

                                                       

                                               

                                                                

                                               

 

DLA GŁOSUJĄCYCH PRZEWIDZIELIŚMY ATRAKCYJNE NAGRODY:

 

REGULAMIN PLEBISCYTU „SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2017”

1.Nazwa plebiscytu:
Plebiscyt będzie prowadzony pod nazwą

„SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2017”.

W Kategoriach :

– Sportowiec Roku

– Osobowość Roku

– Impreza Sportowa Roku

2. Podmiotem urządzającym plebiscyt zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, mająca siedzibę przy ul. Mały Rynek 13/10 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02.

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. Sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

ZASIĘG PLEBISCYTU

4. Plebiscyt odbędzie się na obszarze powiatu krotoszyńskiego.

5. Czas trwania plebiscytu.

Głosowanie w plebiscycie rozpoczyna się od 5 stycznia 2018 r. godz. 15.00, zakończenie głosowania 18 lutego 2018 r. godz.23:59.

DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy plebiscytu poprzez zgłoszenie udziału w plebiscycie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w plebiscycie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY PLEBISCYTU

7. Uczestnikiem plebiscytu, na warunkach określonych w regulaminie, może być w zależności od kategorii: sportowiec, osobowość, organizator imprezy sportowej (z zastrzeżeniem pkt. 8 regulaminu), z obszaru powiatu krotoszyńskiego, który spełni warunki regulaminu.

8. Uczestnikami plebiscytu nie mogą być pracownicy:
– Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
– firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

9. Wzięcie udziału w plebiscycie jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu plebiscytu,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

KOMISJA PLEBISCYTOWA

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu, Organizator powoła Komisję plebiscytową.

ZASADY PLEBISCYTU

11. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych na numer 72051 – 1 głos koszt 2,46 (z VAT), bądź na numer 74567 – 5 głosów, koszt 4,92 (z VAT) lub na numer 76567 – 10 głosów, koszt 7,38 zł (z VAT) w terminie do 18 lutego 2018 r. do godz. 23.59.

12. Zgłoszenia do plebiscytu są przyjmowane i rejestrowane drogą elektroniczną (e-mail).

13. Pojemność SMS-a wynosi max. 160 znaków bez polskich czcionek. Hasło o większej pojemności spowoduje zwielokrotnieniem naliczonej opłaty za SMS-a

14. Po przyjęciu i zarejestrowaniu głosu każdy głosujący otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w głosowaniu.

15. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.

16. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

17. Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się podczas uroczystej Gali Sportowca, a następnie na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, stronie internetowej www.glokalna.pl oraz Facebooku w terminie 14 dni od wyłonienia zwycięzców.

18. Organizator wyłączy dostęp do klasyfikacji online 48 godzin przed zakończeniem głosowania, tj. 16 lutego 2018 r. o godz. 23.59.

19. Kryteria uczestnictwa;

– Sportowiec – osoba czynnie uprawiająca sport w 2017 r., urodzona bądź na stałe zamieszkała na terenie powiatu krotoszyńskiego.

– Osobowość sportowa – osoba związana ze sportem, tj. zawodnik, trener, działacz, wyróżniająca się czymś szczególnym, ponadprzeciętnym, wykraczająca swoimi działaniami bądź osiągnięciami daleko poza ramy powiatu krotoszyńskiego w 2017 r., urodzona bądź na stałe zamieszkała na terenie powiatu krotoszyńskiego,

– Impreza sportowa – cykliczna bądź jednorazowa, która odbyła się w 2017 r. na terenie powiatu krotoszyńskiego.

20. Nagrody dla uczestników :

Tytuł oraz nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymają odpowiednio :

– Najlepszy Sportowiec 2017 r. – nagroda główna; oraz sportowcy zajmujący w głosowaniu miejsca od 2-10 – nagrody dodatkowe

– Osobowość sportowa – nagroda główna, oraz zajmujący w głosowaniu miejsca 2 i 3

– Impreza sportowa – nagroda główna

21. Nagrody dla głosujących:

– O nagrody będą mogli ubiegać się uczestnicy, którzy oddadzą minimum jeden głos w dowolnej kategorii i wyślą na adres redakcji (redakcja@glokalna.pl) maila z argumentacją wyboru do 18 lutego, do godz. 23.59. W treści maila należy także podać numer telefonu, z którego oddano głos. Organizator powoła komisję, w skład której wejdą przedstawiciele GL KROTOSZYN, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie i Partnera Strategicznego. Spośród nadesłanych wypowiedzi komisja wybierze najciekawsze, których autorzy otrzymają nagrody. Ilość oddanych smsów zwiększa szansę wygranej.

22. Liczba nagród dla uczestników oraz ich forma zostaną opublikowane na stronie organizatora.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

23. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników plebiscytu od dnia rozpoczęcia plebiscytu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników plebiscytu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

24. Reklamacje rozpatruje Komisja plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn.

25. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do plebiscytu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z plebiscytu oraz za informacje, które są umieszczone przez nieuwagę.

28. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

YouTube

energy sped
Jumbonet
M-Partner
Zuziak
APR
Lombard Smok
Phone Spa
daf-mal
Intermarche
MediaSort
Archiwum
BGP
Lesniczowka
Kiki Car Care
E-paka
Eltom-bud
Kostka
KUK
Jarmużek
Pod Szyszkami
Robstal