Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ADOMIX

Wielkanocna Pisanka z Tombudem

2022-03-22
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Nasze akcje
  4. /
  5. Wielkanocna Pisanka z Tombudem
Wielkanocna Pisanka z Tombudem
BAS

Zapraszamy do udziału w konkursie Wielkanocnym organizowanym wraz z firmą Tombud, do wygrania wkrętarka Milwaukee!

Aby wziąć udział w zabawie, należy namalować pisankę Wielkanocną i zamieścić na niej logo firmy Tombud. Metoda wykonania prac jest dowolna, wszystko zależy od Waszej kreatywności. W konkursie może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych. Liczymy więc na dużą różnorodność wykonanych prac. Nagrodą jest wkrętarka firmy Milwaukee model M 12 BPD, wraz z torbą i akumulatorem o wartości 1000 zł! Zabawa potrwa od 22 marca do 12 kwietnia do godz. 15:00.  Zachęcamy do rodzinnego tworzenia pisanek i wstawiania ich zdjęć pod postem konkursowym. W tegorocznym koszyczku ze święconką nie może zabraknąć pisanek z logo firmy Tombud. Życzymy miłej zabawy!

(lt)

Zapoznajcie się z regulaminem konkursu!

Regulamin Konkursu
„Wielkanocna Pisanka z Tombudem”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Akcji:
Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Wielkanocna Pisanka z Tombudem”

2. Podmiotem organizującym Akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Ogrodowskiego 1c/3 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02, a Partnerem i Fundatorem Nagród, Przedsiębiorstwo ZHU Tombud, znajdujące się w Krotoszynie przy ulicy Zdunowskiej 197, NIP 621-100-27-72.

ZASIĘG AKCJI
3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na nośnikach GL KROTOSZYN.

4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 22 marca 2022r. o godz. 10.00
i potrwa do 12 kwietnia 2022r. do godz. 15.00.
Po zakończeniu Akcji Komisja dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni Laureata Akcji.

DANE OSOBOWE
5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

6. Laureat zobowiązany jest do dostarczenia swojej pracy konkursowej na ceremonię wręczenia nagród oraz zrzeka się do niej praw autorskich na rzecz Organizatora i Fundatora, wyrażając stałą (tzn. bezterminową) zgodę na publikowanie pracy lub jej elementów w rozmaitych przekazach (np. Social Media)
Udziela tym samym Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa do wielokrotnego wykorzystywania pracy.

UCZESTNICY KONKURSU
7. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Konkurs skierowany jest dla wszystkich chętnych, zamieszkałych na terenie Polski.

8. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

9. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:
– z akceptacją Regulaminu Akcji
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie
– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagród
– wyrażeniem zgody na publikację wizerunku (poprzez skorzystanie ze zdjęcia konkursowego i/lub poprzez skorzystanie ze zdjęć i materiałów stworzonych podczas ceremonii wręczania nagród) w materiałach reklamowych marki Tombud oraz Wielkopolska Sqad s.c. bez limitów czasu (tj. na stałe)

10. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn., że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

11. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:
– z akceptacją Regulaminu Akcji
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie
– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagród

ZASADY AKCJI
12. Aby wziąć udział w Akcji należy w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu firmy Tombud umieścić zdjęcie wykonanej pracy przedstawiającej Wielkanocną pisankę z zamieszczonym na niej logo firmy Tombud. Technika wykonania prac jest dowolna. Liczy się kreatywność i ciekawy sposób wykonania. W komentarzu należy zamieścić imię i wiek wykonawcy pracy plastycznej.
W celu wyłonienia Zwycięzcy, Organizator powoła Komisję Konkursową, która wytypuje najlepszą pracę.

NAGRODY
13. Nagrodą dla Zwycięzcy jest:
* Twórca najładniejszej i najbardziej pomysłowej pisanki otrzyma wkrętarkę Milwaukee model M12 BPD wraz z akumulatorem i torbą o wartości ok. 1000 zł .

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI
14. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, oraz na portalu społecznościowym Facebook.

15. O wytypowaniu zwycięzcy Laureat zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej na portalu Facebook. Wręczenie nagrody odbędzie się 14 kwietnia o godz. 15.00 w siedzibie firmy Tombud przy ul. Zdunowskiej 197 w Krotoszynie.
*Brak reakcji Laureata w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników akcji będzie skutkować przekazaniem nagrody innej osobie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
16. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

17. Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Ogrodowskiego 1c/3, 63-700 Krotoszyn.

18. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

YouTube

Archiwum
VADEMECUM
BGP
Dietetyk Kaźmierczak
JARANET A
JARANET b
Bubble Painter
IMPULS ZDUNY
ZAKOCHANY W DREWNIE
BHP RABENDA
PROFAL
MATYLA
Eltom-bud
TK DACHY
Jarmużek
INNOWACYJNE FINANSE
LAGUNA
BETA
IGLOO
Oring
KLIMA-PARTNER
Zajączek
Pro-Home4You