Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Kaczmarek
Wojno
Duży baner na środku

Zagłosuj na ulubiony sklep w Galerii Krotoszyńskiej!

2019-04-28
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Aktualności, Nasze akcje
 4. /
 5. Zagłosuj na ulubiony sklep...
Zagłosuj na ulubiony sklep w Galerii Krotoszyńskiej!
Leniwiec tekst

28 kwietnia ruszyła kolejna edycja Plebiscytu na Ulubiony Sklep w Galerii Krotoszyńskiej. Głosować można do 22 maja.

Na uczestników zabawy czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Galerię Krotoszyńską – szczegóły wkrótce. Głosowanie sms-owe rozpoczęło się 28 kwietnia i potrwa do godz. 6.00 dnia 22 maja.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać wiadomość tekstową pod nr 7248 o treści: GALERIA.NR i napisać krótką argumentację, np. GALERIA.34 Bardzo przystępne ceny. Jeden sms to koszt 2,46 z VAT. Regulamin plebiscytu znajdziecie na www.glokalna.pl.

 

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE!

 

(KOSTKA)

 

 

Regulamin Konkursu Plebiscyt na Ulubiony Sklep w Galerii Krotoszyńskiej

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Plebiscyt na Ulubiony Sklep w Galerii Krotoszyńskiej” (zwanego dalej Konkursem).

 • 2.

Organizatorem Konkursu jest Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN (zwana dalej Organizatorem).

 • 3.

Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp. k. (90-539 Łódź, ul. Żwirki 17) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

 • 4.

Czas trwania:

Konkurs trwa od godz. 6.00, od 28 kwietnia 2019 r. do godz. 6.00, do 22 maja 2019 r.

 • 5.

Udział w Plebiscycie mogą brać osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby powyżej 16. roku życia, jeśli wyraża na to zgodę opiekun prawny.

 • 6.

Uczestnikami Plebiscytu nie mogą być pracownicy Organizatora, Najemcy i Pracownicy Najemców Galerii Krotoszyńskiej (zatrudnieni na podstawie wszelkich umów cywilnoprawnych) oraz Członkowie ich najbliższej rodziny. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszych zasad konkursu są małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający.

GŁOSOWANIE

 • 7.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie sms na wybrany przez Uczestnika Sklep. Sms należy wysłać pod numer 7248 o treści GALERIA.NR oraz podając argumentację wyboru – przykład:

GALERIA.35 Znakomita obsługa i markowe produkty.

 • 8.

Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę sms-ów.

 • 9.

1 SMS ma 160 znaków (spacje są liczone jako znaki). 1 polski znak w SMS skraca go do 70 znaków. System przyjmie SMS składający się maksymalnie z 4 części (w przypadku dłuższych treści Operator może nie przesłać pełnego SMS)

Opłata za każdą kolejną część jest naliczana automatycznie przez Operatora GSM.

 • 10.

1 sms = 1 głos (2,46 z VAT)

 • 11.

By ubiegać się o nagrody, należy wysłać sms z numerem wybranego sklepu i argumentacją, dlaczego uczestnik zagłosował na dany Sklep.

 • 12.

By wyłonić zwycięzców, Organizator powoła Kapitułę, która oceni pomysłowość uczestników pod kątem argumentacji odnośnie ulubionego sklepu.

 • 13.

Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej minimum 24 godz. przed uroczystym wręczeniem nagród, które odbędzie się 26 maja 2019 r. na terenie Galerii Krotoszyńskiej.

DANE OSOBOWE

 • 14.

Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

REKLAMACJE

 • 15.

Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

 • 16.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 • 17.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 • 18.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
 2. b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
 3. c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 • 19.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

 • 20.

Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie.

 • 21.

Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w Konkursie.

NAGRODY

 • 22.

Nagrodami w konkursie są: 

 • Xiaomi Amazfit Bip (black)
 • Xiaomi Mi Band 2
 • 3 karnety na miesiąc zajęć w Akademii Piłkarskiej Reissa

Fundatorem nagród jest Galeria Krotoszyńska.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 • 23.

Warunkiem odbioru nagrody jest stawienie się po odbiór nagrody na uroczystość, która odbędzie się dnia 26 maja 2019 roku w Galerii Krotoszyńskiej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników nagroda przejdzie na kolejnego uczestnika.

ODBIÓR I PODATEK

 • 24.

Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie protokołu odbioru nagrody, co jest równoznaczne z podaniem wszystkich niezbędnych danych, takich jak: imię i nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zameldowania oraz zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926). Tylko tak wypełnione i podpisane dokumenty uważa się za ważne i uprawniające do odbioru nagrody.

 • 25.
 1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 2. Nie może również jej odsprzedać, oddać przez okres jednego roku od wygranej.
 3. Zabronione jest także niszczenie, zaklejanie oraz usunięcie reklam znajdujących się na nagrodzie głównej.
 4. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
 • 26.

Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody, jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Fundator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie przejdzie ona na własność Fundatora.

 • 27.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 28.

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

 • 29.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 • 30.

Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

 

 

 

 

 

YouTube

energy sped
Jumbonet
M-Partner
Zuziak
APR
Lombard Smok
Phone Spa
daf-mal
Intermarche
MediaSort
Archiwum
BGP
Lesniczowka
Kiki Car Care
E-paka
Eltom-bud
Kostka
KUK
Jarmużek
Pod Szyszkami
Robstal