Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

KOLOROWY POKÓJ Z PSZCZÓŁKĄ

2021-07-19
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. KOLOROWY POKÓJ Z PSZCZÓŁKĄ
KOLOROWY POKÓJ Z PSZCZÓŁKĄ
TRANS-MED

Market Budowlany Pszczółka Krotoszyn przygotował konkurs dla najmłodszych. Na zwycięzcę czeka wspaniała nagroda. 

 

Zabawa potrwa od 20 lipca, od godz. 6.00, do 14 sierpnia, do godz. 15.00. Aby wziąć udział w akcji, należy samodzielnie wykonać pracę plastyczną pt. „Mój wymarzony pokój” i dostarczyć ją do Marketu Budowlanego Pszczółka (ul. Osadnicza 2e w Krotoszynie), wraz z koniecznymi załącznikami (szczegóły w regulaminie). Praca może być wykonana dowolną techniką.

Na zwycięzcę czekają wspaniałe nagrody – remont pokoju dziecięcego, który wykonają Market Budowlany Pszczółka oraz Daf-Mal Dariusz Fabianowski o wartości 2500 zł, łóżko dziecięce o wartości 1000 zł, ufundowane przez Salon Meblowy BETA, voucher o wartości 500 zł na zakup lampy do pokoju oraz lampki na biurko od A-T Krotoszyn, biurko dziecięce o wartości 400 zł, ufundowane przez Adomix.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, który jest dostępny poniżej.

(LENA)

Regulamin Konkursu „KOLOROWY POKÓJ Z PSZCZÓŁKĄ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „KOLOROWY POKÓJ Z PSZCZÓŁKĄ”

2. Podmiotem organizującym Akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181- 14-02, a Partnerami i Fundatorami Nagród są:

Market Budowlany PSZCZÓŁKA

Salon Meblowy BETA

Daf-Mal Dariusz Fabianowski
Przedsiębiorstwo Handlowe A-T Krotoszyn S.A.
Adomix

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na nośnikach GL KROTOSZYN.

4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 20 lipca 2021 o godz. 6.00, zakończenie Akcji – 14 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00. Po zakończeniu Akcji Komisja dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni Laureata Akcji.

DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Uczestnicy muszą być mieszkańcami powiatu krotoszyńskiego. W przypadku braku zgodności z tym punktem Regulaminu, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

7. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook (w przypadku osób nieletnich, ich rodzic lub opiekun prawny musi posiadać profil na portalu Facebook), które są autentycznymi postaciami, tzn., że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:

– z akceptacją Regulaminu Akcji

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie

– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i materiałów video z ceremonii wręczenia nagród
– z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku dziecka (poprzez skorzystanie ze zdjęcia konkursowego i/lub poprzez skorzystanie ze zdjęć i materiałów stworzonych podczas ceremonii wręczania nagród) w materiałach reklamowych Organizatora oraz Partnerów Akcji bez limitów czasu (tj. na stałe)
– z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika akcji przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do celów organizacji i przebiegu konkursu.

ZASADY AKCJI

9. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję. W jej skład wejdą przedstawiciele Organizatora i Fundatorów. Komisja oceni prace pod kątem kreatywności, zastosowanych technik oraz różnorodności użytych materiałów.

10. Aby wziąć udział w akcji, należy w czasie od 20 lipca 2021, od godz. 6.00, do 14 sierpnia 2021, do godz. 15.00 samodzielnie wykonać pracę plastyczną przedstawiającą MÓJ WYMARZONY POKÓJ i dostarczyć ją do siedziby Marketu Budowlanego Pszczółka (ul. Osadnicza 2e, Krotoszyn) wraz z danymi osobowymi i kontaktowymi (załączniki do Regulaminu). Po otrzymaniu pracy oraz załączników potwierdzimy ich przyjęcie. Regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas jej trwania na www.glokalna.pl.

10. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną, autorską i niepublikowaną wcześniej pracę.

11. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę wg załączonego wzoru. Brak zgód na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie.

12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków akcji oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do akcji lub utratę prawa do nagrody.

NAGRODY

13. Nagrodami dla Zwycięzcy są:
*wyremontowanie pokoju dziecięcego przez Market Budowlany PSZCZÓŁKA oraz Daf-Mal Dariusz Fabianowski o wartości 2.500 zł
*łóżko dziecięce o wartości 1000 zł, ufundowane przez Salon Meblowy BETA
*imienny voucher, bez możliwości odsprzedaży i zamiany na inną nagrodę o wartości 500 zł na zakup lampy do pokoju oraz lampki na biurko od A-T Krotoszyn, ważny do 30.09.2021r., voucher należy zrealizować w krotoszyńskim salonie marki A-T
*dziecięce biurko szkolne ufundowane przez Adomix o wartości 400 zł

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

14. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN oraz na portalu społecznościowym Facebook.

15. O wręczeniu nagród Laureat zostanie poinformowany telefonicznie.
*Brak reakcji Laureata w terminie 7 dni od finału akcji będzie skutkować przekazaniem nagrody innej osobie.
*Laureaci zostaną poinformowani o wręczeniu nagród telefonicznie, bądź przez wiadomość prywatną na Facebooku. W ewentualnej wiadomości zwrotnej, Laureat zobowiązany jest potwierdzić swoje przybycie na rozdanie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
16. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

17. Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

18. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

20. Uczestnik akcji zrzeka się praw autorskich swojej pracy na rzecz Organizatora i Fundatorów, którzy będą wykorzystywali je do celów promocyjnych. Udziela tym samym Organizatorowi i Fundatorom nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanej pracy, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania pracy na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem). Laureat zobowiązany jest do przekazania oryginału zwycięskiej pracy Organizatorowi.

21. Do każdej pracy należy dołączyć:

a/ metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa, wiek, dane adresowe szkoły, placówki, dane i nr telefonu rodzica (opiekuna)

b/ oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2).
*załączniki należy dostarczyć osobiście do Marketu Budowlanego PSZCZÓŁKA lub wydrukować, podpisać i przesłać na www.facebook.com/centrumbanaszak

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

ZAŁĄCZNIKI

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE!

Załącznik 1 / metryczka pracy /

Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/

…………………………………………………………………..….

Klasa/wiek

……………………………………………………………

Nazwa placówki, adres

……………………………………………………………
Rodzic/opiekun prawny
………………………………………………………………………………
Nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego
………………………………………………………………………

Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac zgodnie z regulaminem akcji (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w akcji, publikację pracy oraz jej prezentację pozyskują i archiwizują organizatorzy – zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KONKURSU

Załącznik 2 / klauzula

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, mająca siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”) włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu tj. przez okres 6 miesięcy. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo prawo autorskie, wówczas przetwarzamy Twoje i zgłoszonego dziecka dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje i zgłoszonego dziecka dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą nasi upoważnieni pracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zaangażowania w Konkursie. Podanie imienia i nazwiska jest warunkiem koniecznym w celu przekazania nagrody zwycięzcom.

 

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud