Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Konkurs na 35-lecie firmy MAX-POL!

2020-03-31
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. Konkurs na 35-lecie firmy...
Konkurs na 35-lecie firmy MAX-POL!
GetFree

Z okazji jubileuszu firma MAX-POL organizuje konkurs dla najmłodszych. Zadaniem uczestników jest stworzenie niepowtarzalnego znicza i hasła firmowego.

 

Zabawa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy od I do VIII). Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać pracę plastyczną na podany temat, sfotografować ją i wysłać na adres redakcja@glokalna.pl. Komisja oceni nadesłane prace pod kątem kreatywności oraz zastosowanych technik plastycznych. Mile widziane będzie również użycie różnych ciekawych materiałów. Akcja rusza 31 marca o godz. 10.00, a zakończy się 30 kwietnia o godz. 23.59.

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda o wartości 1000 zł. Za zajęcie drugiego miejsca przewidziano nagrodę o wartości 500 zł, a trzeciego – 300 zł. Autorzy dwudziestu wyróżnionych prac otrzymają upominki warte 150 zł. Szczegóły akcji zawarte są w regulaminie, który będzie dostępny przez cały czas jej trwania na stronie www.glokalna.pl.

Zachęcajcie swoje pociechy do pracy, a my czekamy na zdjęcia!

(LENA)

 

REGULAMIN

1.Nazwa akcji:
Akcja będzie prowadzona pod nazwą

„Jubileusz 35-lecia firmy Max-Pol”

2. Podmiotem urządzającym akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, mająca siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02. Fundatorem nagród jest firma Max-Pol Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą przy ul. Koźmińskiej 124 b w Krotoszynie, o numerze NIP 621-182-28-83 .

ZASIĘG AKCJI
3. Akcja odbędzie się na terenie powiatu krotoszyńskiego.

4. Czas trwania akcji.
Akcja trwa od 31.03.2020 od godz. 10.00 do 30.04.2020 do godz. 23.59. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej na temat firmy Max-Pol, sfotografowanie jej i wysłanie na adres email – redakcja@glokalna.pl

DANE OSOBOWE

5. Wymagamy podania imienia i nazwiska, wieku i nazwy placówki, do której uczęszcza uczeń oraz imienia i nazwiska rodzica czy opiekuna prawnego dziecka a także adresu e-mail.

UCZESTNICY AKCJI
6. Uczestnikami akcji mogą być dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej (klasy I-VIII). W Konkursie mogą brać udział osoby urodzone najpóźniej w roku 2005, które z różnych przyczyn rozpoczęły edukację wcześniej i dziś są uczniami szkół ponadpodstawowych.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej nieopublikowanymi.

7. Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu akcji,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w akcji.

– z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika akcji przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do celów organizacji i przebiegu konkursu.

KOMISJA
8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję. W jej skład wejdą przedstawiciele Organizatora i Fundatora. Komisja oceni prace pod kątem kreatywności, zastosowanych technik oraz różnorodności użytych materiałów.

ZASADY
9. Aby wziąć udział w akcji, należy w czasie od 31 marca, godz. 10.00 do 30 kwietnia, godz. 23.59 samodzielnie wykonać pracę plastyczną na temat firmy Max-Pol, sfotografować ją i wysłać na adres redakcja@glokalna.pl w tytule wiadomości podając ,,Max-Pol – konkurs” łącznie z załącznikami do regulaminu tj. metryczką oraz zgodą. Po otrzymaniu pracy oraz załączników potwierdzimy ich przyjęcie. Dodatkowo poprosimy o potwierdzenie w dodatkowym mailu zapoznania się z Regulaminem i chęci przystąpienia do Konkursu.

Regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas jej trwania na www.glokalna.pl.

10. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

11. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę wg załączonego wzoru. Brak zgód na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie.

12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków akcji oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do akcji lub utratę prawa do nagrody.

13. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.glokalna.pl do pięciu dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

14. Podczas wręczenia nagród będą robione zdjęcia grupowe zwycięzców.

15. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców:

– I nagroda główna – 1.000 zł
– II nagroda główna – 500 zł

– III nagroda główna – 300 zł

– 20 nagród o wartości – 150 zł

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
16. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia jej rozpoczęcia, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

17. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

18. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad akcji, a co za tym idzie także treści regulaminu.

20. Uczestnik akcji zrzeka się praw autorskich swojej pracy na rzecz Organizatora i Fundatora, którzy będą wykorzystywali je do celów promocyjnych. Udziela tym samym Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanej pracy, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania pracy na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).

21. Do każdej pracy należy dołączyć:

a/ metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa, wiek, dane adresowe szkoły, placówki.

b/ oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2).

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE!

Załącznik 1 / metryczka pracy /

Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/

…………………………………………………………………..….

Klasa/wiek

……………………………………………………………

Nazwa placówki, adres

……………………………………………………………

Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac zgodnie z regulaminem akcji (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w akcji, publikację pracy oraz jej prezentację pozyskują i archiwizują organizatorzy – zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KONKURSU

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, mająca siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”) włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu tj. przez okres 6 miesięcy. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo prawo autorskie, wówczas przetwarzamy Twoje i zgłoszonego dziecka dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje i zgłoszonego dziecka dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą nasi upoważnieni pracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zaangażowania w Konkursie. Podanie imienia i nazwiska jest warunkiem koniecznym w celu przekazania nagrody zwycięzcom.

 

 

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud