Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Mój wymarzony dom z USTK!

2021-03-08
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. Mój wymarzony dom z...
Mój wymarzony dom z USTK!
Finestra

Dziś rusza kolejny konkurs dla najmłodszych. Jego zasady są bardzo proste, a czekające na zwycięzców nagrody – atrakcyjne.

 

Aby wziąć udział w zabawie, należy stworzyć dowolną pracę plastyczną, przedstawiającą wymarzony dom. Wyraźne zdjęcie pracy, wraz z określonymi w regulaminie danymi, należy przesłać w wiadomości prywatnej na facebookowy profil USTK Tomasz Kusztelak. Prace będą oceniane przez komisję pod kątem kreatywności oraz zastosowanych technik. Czekamy na nie do 30 marca do godz. 15.00. Powodzenia!

(LENA) 

Regulamin Konkursu „Wymarzony dom z USTK”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Wymarzony dom z USTK”.

2. Podmiotem organizującym Akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181- 14-02, a Partnerem i Fundatorem Nagród – USTK z siedzibą przy ul. Magazynowej 2 w Krotoszynie. NIP 621-170-22-74.

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na nośnikach GL KROTOSZYN.

4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 8 marca 2021 o godz. 10.00, zakończenie Akcji – 30 marca 2021 r. o godz. 15.00. Po zakończeniu Akcji Komisja dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni Laureatów Akcji.


DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Uczestnicy muszą być mieszkańcami powiatów: krotoszyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, ostrowskiego oraz kaliskiego. W przypadku braku zgodności z tym punktem Regulaminu Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

7. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn. że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:

z akceptacją Regulaminu Akcji

ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie

z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagród
– wyrażeniem zgody na publikację wizerunku dziecka (poprzez skorzystanie ze zdjęcia konkursowego i/lub poprzez skorzystanie ze zdjęć i materiałów stworzonych podczas ceremonii wręczania nagród) w materiałach reklamowych marki USTK oraz Wielkopolska Squad s.c. bez limitów czasu (tj. na stałe)


ZASADY AKCJI

9. Aby wziąć udział w Akcji, należy stworzyć pracę plastyczną przedstawiającą „MÓJ WYMARZONY DOM”. Jednocześnie w wiadomości prywatnej należy przesłać: wyraźne zdjęcie wykonanej pracy, imię i nazwisko, wiek autora, nr telefonu oraz miejscowość. Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora. Będą one oceniane pod kątem kreatywności, zastosowanych technik plastycznych i estetyki wykonania.

NAGRODY

10. Nagrodami dla Zwycięzców są:
* I miejsce – w przypadku dziewczynki: klocki Playobil Spirit – Szczęśliwy dom Lucky; w przypadku chłopca: Mini dron z kamerą F86 4K HD zawis RC Quadcopter – wartość: ok. 300 zł
* II miejsce – Monopoly Junior – wartość: ok. 100 zł
* III miejsce – Klocki słomki konstrukcyjne – wartość ok. 80 zł

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

11. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN oraz na portalu społecznościowym Facebook (na profilach  USTK i Gazety Lokalnej KROTOSZYN).

12. O wręczeniu nagród Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór w siedzibie firmy USTK.
*Jeśli Laureat nie będzie mógł dotrzeć na miejsce w trakcie finału konkursu, winien ją odebrać w godzinach otwarcia firmy w terminie 7 dni od finału, uprzedzając wcześniej USTK o swojej obecności poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku, minimum trzy dni robocze przed planowanym przybyciem.
*Brak reakcji Laureata w terminie 7 dni od finału akcji będzie skutkować przekazaniem nagrody innej osobie.
*Laureaci zostaną poinformowani o wręczeniu nagród telefonicznie bądź przez wiadomość prywatną na Facebooku. W ewentualnej wiadomości zwrotnej Laureat zobowiązany jest potwierdzić swoje przybycie na rozdanie.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
13. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

14. Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

15. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud