Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Piłkarska zabawa

2021-07-07
Piłkarska zabawa
DAF-MAL

Rusza konkurs „Dr Stopek piłkę kopie”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

Partnerami akcji i fundatorami nagród są firmy Dr Stopek i Dr Chemix. Konkurs potrwa od 11 lipca od godz. 10.00 do 9 sierpnia do godz. 15.00. Aby wziąć udział w zabawie, należy w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu Dr Stopek – podologia mobilna opisać najciekawszą lub najzabawniejszą sytuację, z jaką spotkało się podczas piłkarskiego Euro. Najlepsze historie zostaną wybrane przez komisję konkursową.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody: pedicure podologiczny od firmy Dr Stopek o wartości 150 zł, zestaw kaw Lavazza od marki Dr Chemix o wartości 100 zł oraz jonoforeza (zabieg związany z nadpotliwością stóp) o wartości 50 zł. Zachęcamy do udziału w zabawie oraz uważnego przeczytania regulaminu, który przez cały czas akcji będzie dostępny na www.glokalna.pl.

(LENA)

Regulamin Konkursu „DrStopek piłkę kopie…”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „DrStopek piłkę kopie…”.

2. Podmiotem organizującym Akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181- 14-02, a Partnerem i Fundatorem Nagród, marki DrStopek, z siedzibą we Wrześni oraz DrChemix z siedzibą we Wrześni.

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na portalu www.glokalna.pl.

4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 11 lipca 2021 o godz. 10.00. Zakończenie Akcji – 9 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00. Po zakończeniu Akcji Komisja dokona oceny nadesłanych propozycji i wyłoni Laureatów Akcji.

DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora, Partnerów oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Uczestnicy muszą być mieszkańcami poniższych wielkopolskich powiatów: krotoszyńskiego, średzkiego, jarocińskiego, wrzesińskiego.

7. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn. że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:

– z akceptacją Regulaminu Akcji

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie

– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem bezterminowej zgody na publikację zdjęć i materiałów video na nośnikach Organizatora oraz Partnerów z ceremonii wręczenia nagród lub podczas odbioru nagrody/usługi
– zrzeczeniem się praw do wymyślonego hasła

ZASADY AKCJI

9. Aby wziąć udział w Akcji opisać w komentarzy pod postem konkursowym najciekawszą lub najbardziej zabawną sytuację, z jaką zetknąłeś się w trakcie piłkarskiego EURO .

NAGRODY

10. Nagrodami dla Zwycięzców są:
Miejsce 1 – pedicure podolgiczny od marki DrStopek o wartości 150 zł
Miejsce 2 – zestaw kaw Lavazza od marki DrChemix o wartości 100 zł
Miejsce 3 – jonoforeza (zabieg związany z nadpotliwością stóp) o wartości 50 zł
*gdyby Laureat z przyczyn zdrowotnych (np. rozrusznik serca) nie mógł skorzystać z nagrody nr 3, wówczas Fundator zaproponuje zabieg zastępczy

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

11. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na portalu www.glokalna.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

12. O wręczeniu nagród Laureat zostanie poinformowany za pomocą Facebooka.
*Termin wręczenia nagrody lub realizacji usługi zostanie ustalony z Laureatem
*Brak reakcji Laureata w terminie 7 dni od finału akcji będzie skutkować przekazaniem nagrody innej osobie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
13. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

14. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

15. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud