Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Wygraj półroczną dietę pudełkową!

2021-03-16
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. Wygraj półroczną dietę pudełkową!
Wygraj półroczną dietę pudełkową!
TRANS-MED

Dziś ruszył konkurs organizowany przez Pałac w Orli. Na zwycięzcę czeka bardzo atrakcyjna nagroda.

 

Aby wziąć udział w zabawie, należy w komentarzu pod postem konkursowym, zamieszczonym na facebookowym profilu Pałacu w Orli, dodać wymyślone samodzielnie hasło marketingowe, dotyczące diety pudełkowej. Jednocześnie w wiadomości prywatnej należy przesłać imię, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu autora. Hasła zostaną ocenione przez komisje. Zwycięzca konkursu wygra miesięczną dietę pudełkową. Nagroda będzie odnawiała się przez 6 miesięcy.

(LENA)

 

Regulamin Konkursu „PAŁACOWE PUDEŁKA – JEDZ ZDROWO!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „PAŁACOWE PUDEŁKA – JEDZ ZDROWO!”

2. Podmiotem organizującym Akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181- 14-02, a Partnerem i Fundatorem Nagród – Pałac w Orli z siedzibą w Orli 50. NIP 621-166-71-41.

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na nośnikach GL KROTOSZYN.

4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 16 marca 2021 o godz. 10.00, zakończenie Akcji – 9 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00. Po zakończeniu Akcji Komisja dokona oceny haseł i wyłoni Laureatów Akcji.


DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Uczestnicy muszą być mieszkańcami gmin: Krotoszyn, Koźmin Wlkp i Rozdrażew. W przypadku braku zgodności z tym punktem Regulaminu Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Laureat, który zmieni miejsce zamieszkania w trakcie okresu, w którym przysługuje Mu nagroda, winien powiadomić o tym fakcie Fundatora. Jeśli Laureat przeprowadzi się poza tereny zezwalające na uczestnictwo w Konkursie, Fundator przekaże nagrodę za dany okres innemu Uczestnikowi.

7. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn., że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:

z akceptacją Regulaminu Akcji

ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie

z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagród
– zrzeczeniem się praw do hasła na rzecz Organizatora i Partnera, którzy będą mogli wykorzystać je do celów marketingowych


ZASADY AKCJI

9. Aby wziąć udział w Akcji, należy w komentarzu pod zdjęciem konkursowym, które zostanie zamieszczone na facebookowym profilu – Pałac w Orli – dodać wymyślone samodzielnie hasło marketingowe, dotyczące diety pudełkowej. Jednocześnie w wiadomości prywatnej należy przesłać następujące informacje: imię i nazwisko, nr telefonu oraz miejscowość autora. Hasła zostaną ocenione przez Komisję stworzoną z przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora. Będą one oceniane pod kątem kreatywności.

NAGRODY

10. Zwycięzcy przysługiwać będzie 6 nagród o wartości 1.700 zł każda. Nagrodą jest miesięczna dieta pudełkowa przygotowana przez Pałac w Orli. Nagroda będzie odnawiana w cyklach miesięcznych, a do jej odnowienia Partner będzie potrzebował deklaracji od Zwycięzcy, iż w danym miesiącu Zwycięzca nadal będzie mieszkańcem gminy wyszczególnionej w Regulaminie. Wynika to z faktu, iż Zwycięzca może w trakcie korzystania z nagrody zmienić miejsce zamieszkania, co będzie wiązać się z utraceniem przez niego praw do korzystania z nagrody.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

11. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, oraz na portalu społecznościowym Facebook (na koncie Pałac w Orli).

12. Nagroda zostanie wręczona Laureatowi w terminie, który Laureat uzgodni z Fundatorem nagrody. Laureat jest zobowiązany stawić się po nagrodę osobiście w Pałacu w Orli.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
13. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

14. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

15. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

 

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud