Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Wygraj z Futter Nova 11!

2020-05-13
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. Wygraj z Futter Nova...
Wygraj z Futter Nova 11!
Finestra

Firma Agro Integracja, wespół z naszą redakcją, organizuje konkurs skierowany do rolników. Zadaniem uczestników jest przesłanie zdjęć przedstawiających potencjał plonotwórczy.

 

Akcja ruszyła 8 maja, a zakończy się 31 maja o godz. 23.59. Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić zdjęcia Futter Novy 11, na których przedstawiony będzie potencjał plonotwórczy (może to być np. skoszona masa na polu, zwinięte baloty, pryzma lub silos z zebranym plonem) i wysłać je na adres redakcja@glokalna.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu do kontaktu.

Na laureatów czekają ciekawe nagrody: dwie wysokiej jakości folie do sianokiszonki AmpolFarm (750mm x 1500m) oraz dwa materiały siewne Futter Nova 11. Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie, który jest dostępny przez cały czas na stronie www.glokalna.pl. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

(LENA)

 

REGULAMIN KONKURSU:

1.Nazwa akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Wygraj z Futter Nova 11”

2. Podmiotem urządzającym akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, mająca siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02. Fundatorem nagród jest firma Agro Integracja Sp. z o. o. z siedzibą w Kuklinowie 38, o numerze NIP 621-182-19-49.

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na terenie Polski.

4. Czas trwania akcji.

Akcja trwa od 08.05.2020 od godz. 16.00 do 31.05.2020 do godz. 23.59. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęć Futter Novy 11, na których przedstawiony będzie potencjał plonotwórczy (np. skoszona masa na polu, zwinięte baloty, pryzma lub silos z zebranym plonem) i wysłanie ich na adres email – redakcja@glokalna.pl.

DANE OSOBOWE

5. Wymagamy podania imienia i nazwiska, miejscowości oraz numeru telefonu do kontaktu.

UCZESTNICY AKCJI

6. Uczestnikami akcji mogą być osoby, które osiągnęły pełnoletność.

Zdjęcia przekazane na konkurs muszą być zdjęciami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.

7. Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne:

– z akceptacją regulaminu akcji

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w akcji

– z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika akcji przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do celów organizacji i przebiegu konkursu.

KOMISJA

8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję. W jej skład wejdą przedstawiciele Organizatora i Fundatora.

ZASADY

9. Aby wziąć udział w akcji, należy w czasie od 8 maja, godz. 16.00 do 31 maja, godz. 23.59 wykonać zdjęcia Futter Novy 11, na których ma być przedstawiony potencjał plonotwórczy (np. skoszona masa na polu, zwinięte baloty, pryzma lub silos z zebranym plonem). Zdjęcia należy wysłać na adres redakcja@glokalna.pl, podając imię, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu do kontaktu.

Regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas jej trwania na www.glokalna.pl.

10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków akcji oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do akcji lub utratę prawa do nagrody.

11. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.glokalna.pl do pięciu dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

12. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców:

– 2 x wysokiej jakości folia do sianokiszonki AmpolFarm 750mm x 1500m

– 2 x materiał siewny Futter Nova 11

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

13. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia jej rozpoczęcia, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

14. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

15. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad akcji, a co za tym idzie także treści regulaminu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud